top of page
WhitewaterStateParkTrail2010.jpg

L'ASSOCIACIÓ

«L’Associació per la Conservació i Millora de Forests» regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Els fins de l’associació són:

- Ajudar als petits ajuntaments de la demarcació i que pel seu nivell de població, no disposen de recursos suficients, ni els poden obtenir mitjançant subvencions de les diferents administracions públiques, en la

1. Creació, recuperació i manteniment de senders i camins de ferradura, en tot cas no motoritzats, tant històrics com de nova creació:

que estiguin ubicats en zones de titularitat pública o que siguin privades i hagin obtingut per part de l’ajuntament el dret de pas,

que aportin valor als municipis on es realitzin els treballs,

que puguin ser element de gaudi, tant per a la població local com a la d’altres part del territori,

que serveixin per a fomentar posteriorment la senyalització ( si el municipi el considera adient),

que serveixin per a recuperar les interconnexions pedestres entre diferents masos i/o llocs d’interès locals.

Realitzant-los amb brigades pròpies, sempre que el pressupost anual, permeti tenir-les actives, durant tota la temporada. En cas que no arribi per activar una brigada o es produeixi un excedent de tresoreria, es podran contractar els serveis de empreses, que realitzin treballs forestals, donant preferència a Centres Especials de Treball de la zona.


 

2. Organitzar treballs de recuperació, mitjançant voluntariat, dels elements artístics i/o culturals, a la vora o en el recorregut d’aquests senders o camins de ferradura, per exemple recuperació de cabanes, parets de pedra seca...

Si es considera necessari i la tresoreria ho permet, es contractarà personal que pugui impartir petits cursets, per a poder millor realitzar els diferents treballs.

 

Per realitzar les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

- Aconseguir recursos per al funcionament de l’associació a nivell organitzatiu per tots els mitjans possibles,

quotes dels socis,

donacions particulars i /o empreses,

herències,

subvencions,

i altres que es consideren adients i sempre dintre de la legalitat i acomplint totes les normatives existents.

L’objectiu principal de l’associació es donar cobertura a aquells ajuntaments petits que no disposin de recursos propis o que per tenir pocs recursos, no sigui la seva primera prioritat la realització d’aquests treballs.

- En queda exclòs tot ànim de lucre.

bottom of page